Ľudia v našom tíme


MUDr. Adela Englerová

Zakladateľka a prvá predsedníčka OZ Smaragdy.

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2005 sa špecializovala v  odbore radiačná onkológia, ktorému sa už ako atestovaná lekárka venuje dodnes. Pracuje na Oddelení radiačnej onkológie v nemocnici  v Rimavskej Sobote a tiež v Ambulancii klinickej onkológie Avimed s.r.o. v Rimavskej Sobote. Od roku 2013 sa intenzívne venuje štúdiu podpornej liečby vysokodávkovým vitamínom C a tiež doplnkovej a podpornej liečbe rôznych ochorení. K svojim pacientom pristupuje individuálne a preferuje osobný kontakt.

Je vydatá a má troch synov.

 V OZ Smaragdy zastrešuje lekársku problematiku, odborné konzultácie, poradenstvo ohľadom doplnkovej liečby, výživy, stravovania a prevencie. Má na starosti finančnú, marketingovú a propagačnú činnosť.Mgr. Adela Alakšová

Zakladateľka OZ Smaragdy.

Narodila sa v Liptovskom Mikuláši. Študovala v Bratislave na Univerzite Komenského históriu a občiansku náuku. Po ukončení štúdia sa usadila v Rimavskej Sobote, kde pracovala na Mestskom úrade na Odbore školstva . Potom pracovala na Okresnej pedagogicko-psychologickej poradni,neskôr na Strednom odbornom učilišti služieb. Teraz pracuje na Gymnáziu Ivana Kraska, kde učí psychológiu, občiansku náuku a etickú výchovu. Celý život sa venovala práci s mládežou.

Je vydatá, má dve dcéry a troch vnukov.

V OZ Smaragdy má na starosti financie, kreatívnu činnosť a organizáciu spoločenských podujatí.Mgr. Lucia Alakšová

Zakladateľka OZ Smaragdy.

V súčasnosti pracuje ako klinická psychologička v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Spolupracuje s OZ Amazonky, Ligou proti rakovine a s dobrovoľníckym združením Klub detskej nádeje.

Vo svojej praxi sa venuje individuálnej, skupinovej a podpornej terapii onkologických pacientov a ich blízkych. Zameriava sa na psychohygienu, stratégie zvládania záťažových situácií. Pracuje s relaxáciami, autogénnym tréningom.

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, absolvovala špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity. V roku 2010 absolvovala kurz v detskom hospici Plamienok - Sprevádzanie detí a rodín v smútení. V súčasnosti je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v psychodynamickej psychoterapii.

V OZ Smaragdy sa venuje relaxáciám a skupinovým terapiám onkologických pacientov a ich príbuzných.MUDr.Adela Englerová
MUDr.Adela Englerová

Mgr. Adela Alakšová
Mgr. Adela Alakšová

Mgr. Lucia Alakšová
Mgr. Lucia Alakšová

Mgr. Radka Pastvová

Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Univerzite Konštatníta Filozofa v Nitre. Počas vysokej školy pracovala dva roky ako konzultant na Detskej linke záchrany. Aktuálne pracuje v Detskom domove v Rimavskej Sobote ako psychológ, spolupracuje s Ligou proti rakovine.

V práci sa venuje vedeniu rôzne zameraných homogénnych a heterogénnych skupín detí a dospelých, práci s projektívnymi technikami, krízovej intervencii, poradenstvu a individuálnej práci s klientom. Je frekventantkou výcviku v psychodynamickej psychoterapii.

V OZ Smaragdy sa venuje individuálnym a skupinovým terapiám onkologických pacientov a ich príbuzných.
Mgr. Radka Pastvová
Mgr. Radka Pastvová