Správa zo seminára sestier, zo dňa 7.10.2019

OZ SMARAGDY v spolupráci s Nemocnicou  Svet zdravia v Rimavskej Sobote usporiadali dňa 7.10.2019 odborný kreditovaný seminár pre zdravotné sestry na tému: Edukácia sestier, prevencia syndrómu vyhorenia a efektívna komunikácia vo vzťahu k zlepšeniu starostlivosti o onkologického pacienta.

Odbornými garantmi boli MUDr. Adela Englerová, lekárka Oddelenia radiačnej a klinickej onkológie a Mgr. Anna Antalová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, Svet zdravia Rimavská Sobota.

V pekných priestoroch zasadačky na riaditeľstve nemocnice sa v popoludňajších hodinách seminára zúčastnilo viac ako 50 zdravotných sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Seminár otvorila MUDr. Adela Englerová, predsedníčka OZ Smaragdy, prítomných pozdravil aj riaditeľ Sveta zdravia v Rimavskej Sobote  MUDr. Richard hrubý, PhD., MBA a Mgr. Anna Antalová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť.

     Náplň seminára sme vybrali z toho dôvodu, že zamestnanci tzv.pomáhajúcich profesií / lekár, zdravotná sestra, učiteľ, požiarnik.../sú najviac ohrození syndrómom vyhorenia/pracovným vyčerpaním/, ktorý následne znižuje kvalitu ich pracovných výkonov, ako aj osobnostnú integritu a pocit životnej pohody.

Najmä zdravotné sestry prichádzajú denne do kontaktu s chorým telom a dušou pacientov, dotýkajú sa ich, uľahčujú im ich ťažké položenie, čo si od zdravotníckeho personálu vyžaduje veľkú trpezlivosť, empatiu, slušnosť, umenie komunikovať. Neraz poskytujú liek nehy - úsmev a pohladenie, aj keď ho pre seba často nemajú nadostač.

Program seminára bol štrukturovaný do troch okruhov: 

1. /Ne/ starám sa o seba?

V tejto časti psychologička PhDr. Radoslava Pastvová vysvetľovala príčiny a príznaky syndrómu vyhorenia. Interaktívnymi metódami spolu s účastníkmi hľadala možnosti prevencie, orientovala ich na uvedomenie si vlastných zdrojov životnej energie a potrebu vlastnej nezávislosti . Zdôraznila nevyhnutnosť vyčleniť si v každodennom živote priestor pre relaxáciu, oddych a hľadanie takých aktivít, ktoré prinášajú radosť.

2. Vplyv stresu na psychosomatiku

V tejto časti MUDr. Mária Butkovičová  zdôraznila, že syndróm vyhorenia  je často spájaný s nahromadeným stresom, ktorý vnímame ako telesné a duševné napätie. Stresory vyvolávajúce stres striehnu na človeka tak na pracovisku ako aj v osobnom živote. Naše telo na stres reaguje a cez nespracované emócie ho somatizuje do rôznych ochorení. Prevenciou proti stresu je prioritne zdravý spôsob života, ale v neposlednom rade nám môžu, podľa slov pani doktorky, pomôcť aj prírodné doplnky výživy.

3. Cesty k naplnenému životu

V poslednej časti seminára psychológ PhDr. Alexander Hariš hovoril o kvalite profesijného života. Pracovná spokojnosť je považovaná za jeden z najdôležitejších komponentov celkovej životnej spokojnosti. Vo svojom vstupe hľadal možné životné cesty k naplnenému životu, napr. odolnosť, nádej, vďačnosť, ktoré by mali byť každodennými nevyhnutnými sprievodcami nášho bytia. Naznačil, ako sa nestať závislým otrokom svojich negatívnych emócií. Šťastie sa nerodí vtedy, keď sa trápime nad tým, čo nemáme, ale keď preciťujeme vďačnosť za to, čo máme.

Na záver účastníci obdržali certifikát o účasti na seminári.

Tešíme sa na ďalšie podobné podujatia.

Mgr. Adela Alakšová